شمار کشتگان

آذر ۲۶ام, ۱۳۹۳

هنجارمند در بُطلان

ناباشنده در پراکَنِش

بی‌اُبژه و بی‌هُش

سامان‌گریز و داوری‌پرهیز

در بی‌اندامی و تن‌زدودگی

جامه بر هیچ می‌پوشاند

و در برآتش‌نهادن خویش، ما را

خودپنهانگرانه می‌کوشاند