اوروبوروس در سماع

آذر ۲۶ام, ۱۳۹۳

بیرون از حلقۀ جادو

بر اورنگ افیون

به تماشای چرخش عاجزانۀ کلید

در دست کج تو

از یمین برخاسته، بر یسار می‌نشیند

اینجاست که از مگس، گردبادی

درمی‌نوردَدِمان

که شما را چه به جادوی سیاه؟

دهان ناپدید می‌شود

و ما پیش از مناسکِ آه

چون ماه

به خاک این مغاک

از فراز، در می‌غلطیم